منبع   ۹ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
عبدالله ناصری طاهری
493
161
PDF PDF
770
269
PDF PDF
305
194
PDF PDF
665
146
PDF PDF
506
132
PDF PDF
279
112
PDF PDF
188
168
PDF PDF

عنوانتاثیر بحران اقتصادی عصر فاطمی از نگاه مقریزی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی دوباره به شیعه، ستیهنده مظلوم در عصر سلجوقی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاه تاریخ نگاران صلیبی به شیعیان اسماعیلی و تاثیر آن بر نگرش خاورشناسی معاصر (بررسی موردی:‌ برنارد لوئیس)

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوان«راشد الدین سنان» پیشوای بزرگ اسماعیلیان شام در عصر صلیبی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی