منبع   ۹ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
عبدالله ناصری طاهری
436
135
PDF PDF
719
237
PDF PDF
241
172
PDF PDF
601
129
PDF PDF
473
121
PDF PDF
162
142
PDF PDF

عنوانتاثیر بحران اقتصادی عصر فاطمی از نگاه مقریزی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی دوباره به شیعه، ستیهنده مظلوم در عصر سلجوقی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاه تاریخ نگاران صلیبی به شیعیان اسماعیلی و تاثیر آن بر نگرش خاورشناسی معاصر (بررسی موردی:‌ برنارد لوئیس)

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوان«راشد الدین سنان» پیشوای بزرگ اسماعیلیان شام در عصر صلیبی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی