منبع   ۱۴ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
حسن طارمی
258
103
PDF PDF
313
200
PDF PDF
281
129
PDF PDF

عنوانجستاری در باب اخباریگری و نسبت آن با رهیافت و منظومه معرفتی میرزا مهدی غروی اصفهانی (بخش یکم)

نویسندهحسن طارمی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نبا مبین

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحجیت«خبر واحد» از نفی تا اثبات:تاملی در مواجهه سه دانشمند شاخص امامی قرن پنجم با آن

نویسندهحسن طارمی

موضوعفقه/اصول

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی