منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
رضا صفری
326
163
PDF PDF
365
144
PDF PDF
415
207
PDF PDF
397
138
PDF PDF
417
177
PDF PDF

عنوانبررسی وضعیت تاریخی و تمدنی شیعیان کشور عمان : شیعیان سرزمین عمان

نویسندهرضا صفری

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/عمان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپهنه افغان و جرگه شیعیان (پراکندگی جغرافیایی شیعه در افغانستان)

نویسندهرضا صفری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و بررسی کتاب «پیشینه تاریخی گفت و گوی اسلام و مسیحیت با تاکید بر دیدگاه شیعه و کاتولیک»

نویسندهرضا صفری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی