منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
سید حسین رئیس السادات
428
149
PDF PDF
863
390
PDF PDF
1345
276
PDF PDF
660
278
PDF PDF

عنواننفوذ و تاثیر تنزیه گرایان اسماعیلی بر دربار نصر بن احمد سامانی

نویسندهسید حسین رئیس السادات

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشرمرکز خراسان شناسی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوضع داخلی شیعه در زمان امام هادی (ع)

مترجمعبدالهادی احمدی

نویسندهسید حسین رئیس السادات

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام هادی(ع)

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی