منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مهدی حبیب اللهی
بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه
محمدرضا ستوده نیا مهدی حبیب اللهی
PDF

عنوانبررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, مهدی حبیب اللهی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی