منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۱
عباسعلی براتی
504
202
PDF PDF
638
228
PDF PDF

عنواننگاهی به کتاب معجم الدراسات القرآنیه عند الشیعه الامامیه

نویسندهعبدالجبار الرفاعی

مترجمعباسعلی براتی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی