منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۱
عباسعلی براتی
313
106
PDF PDF
479
150
PDF PDF

عنواننگاهی به کتاب معجم الدراسات القرآنیه عند الشیعه الامامیه

نویسندهعبدالجبار الرفاعی

مترجمعباسعلی براتی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی