منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ابوالفضل کیاشمشکی
نقد دیدگاه های رایج درباره حقیقت عصمت
ابوالفضل کیاشمشکی حیات الله ناطقی
PDF

عنواننقد دیدگاه های رایج درباره حقیقت عصمت

نویسندهابوالفضل کیاشمشکی, حیات الله ناطقی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/عصمت امام

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی