منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمود هدایت افزا
170
108
PDF PDF
148
314
PDF PDF

عنوانانگاره ی رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشه ی صدرایی

نویسندهمحمود هدایت افزا

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی