منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
شهاب الدین وحیدی مهرجردی
290
114
PDF PDF
جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو
سعادت غضنفری شهاب الدین وحیدی مهرجردی
PDF

عنوانجانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهسعادت غضنفری, شهاب الدین وحیدی مهرجردی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی