منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
غلامرضا نورمحمدی
معرفی الگوی تغذیه رضوی مبتنی بر رساله ذهبیه امام رضا (ع)
سعید اسماعیلی فرامرز فلاحی غلامرضا نورمحمدی
PDF

عنوانمعرفی الگوی تغذیه رضوی مبتنی بر رساله ذهبیه امام رضا (ع)

نویسندهسعید اسماعیلی, فرامرز فلاحی, غلامرضا نورمحمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی