منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
رجایی محبوبه
428
267
PDF PDF

عنواننگاهی به موضوع بداء در مناظره ارزشمند امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی

نویسندهرجایی محبوبه

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نبا مبین

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی