منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
یعقوب تابش
رویارویی های سیاسی در جریان ولایتعهدی امام رضا (ع)
یعقوب تابش حسین فراشیانی
PDF

عنوانرویارویی های سیاسی در جریان ولایتعهدی امام رضا (ع)

نویسندهیعقوب تابش, حسین فراشیانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه سفیران فرهنگی مبین

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی