منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۱
محمد مهدی حسینی فائق
موضع امام رضا (ع) در قبال حرکت های سیاسی علویان در زمان عباسیان
جلال درخشه محمد مهدی حسینی فائق
PDF

عنوانموضع امام رضا (ع) در قبال حرکت های سیاسی علویان در زمان عباسیان

نویسندهجلال درخشه, محمد مهدی حسینی فائق

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی