منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مصطفی غفاری
477
199
PDF PDF

عنوانحرکت رو به جلو (شیعیان ترکیه و چشم انداز سیاسی پیش روی آنان)

نویسندهمصطفی غفاری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی