منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جواد عرب عامری
498
218
PDF PDF

عنوانروزگاران سخت (شیعیان جمهوری آذربایجان قبل و بعد از فروپاشی شوروی)

نویسندهجواد عرب عامری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی