منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ناصر جدیدی
عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری
ناصر جدیدی پوراندخت رمضان جماعت
PDF

عنوانعوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری

نویسندهناصر جدیدی, پوراندخت رمضان جماعت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی