منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
صفری سبحانی
نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم
صفری سبحانی واسعی عبدالمحمدی علیزاده صرامی صالحی
PDF

عنواننشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم

نویسندهصفری سبحانی, واسعی عبدالمحمدی, علیزاده صرامی صالحی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی