منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
نیره دلیر
523
285
PDF PDF
794
512
PDF PDF

عنواندراسة فکرة «الإمامة» لکبار متکلمی المعتزلة الشطر الأول من القرن الثالث الهجری

نویسندهنیره دلیر

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1437 هجری قمری

زبانعربی

جستاری در تغییر مذهب نظام شاهیان دکن بازخوانی روایات تاریخی
نیره دلیر خدیجه سهراب زاده
PDF

عنوانجستاری در تغییر مذهب نظام شاهیان دکن بازخوانی روایات تاریخی

نویسندهنیره دلیر, خدیجه سهراب زاده

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/نظام شاھیان

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری؛ با تأکید بر منابع اعتقادی ـ روایی و فرق‌نگاری

نویسندهنیره دلیر

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی