منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
امیر احمد نژاد
تحلیل برنامه های یهودیان عصر پیامبر (ص) با یهودیان عصر غیبت امام زمان (ع) در مقابله با شکل گیری تمدن اسلامی از منظر آیات قرآن کریم
امیر احمد نژاد عاطفه محمدزاده
PDF

عنوانتحلیل برنامه های یهودیان عصر پیامبر (ص) با یهودیان عصر غیبت امام زمان (ع) در مقابله با شکل گیری تمدن اسلامی از منظر آیات قرآن کریم

نویسندهامیر احمد نژاد, عاطفه محمدزاده

موضوعفرهنگ و تمدن/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه قرآنی کوثر

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی
امیر احمد نژاد زهرا کلباسی
PDF

عنواندر جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی

نویسندهامیر احمد نژاد, زهرا کلباسی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی