منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمد سپهری
بررسی و تحلیل ابعاد سیاسی - اجتماعی جنبش شیعی علویان طبرستان (243-308ق) بر پایۀ نظریۀ کنش جمعی چارلز تیلی
محمد سپهری فاطمه روحی پرکوهی مهرناز بهروزی
PDF

عنوانبررسی و تحلیل ابعاد سیاسی - اجتماعی جنبش شیعی علویان طبرستان (243-308ق) بر پایۀ نظریۀ کنش جمعی چارلز تیلی

نویسندهمحمد سپهری, فاطمه روحی پرکوهی, مهرناز بهروزی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255 ق) در برابر امامیه
احمد فلاح زاده محمد سپهری
PDF

عنواندرآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255 ق) در برابر امامیه

نویسندهاحمد فلاح زاده, محمد سپهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکردهای مشترک سیاسی و فرهنگی آثار کلامی امامیه در دوره ایلخانان
هدایت نادریان ابوالفضل رضوی محمد سپهری
PDF

عنوانرویکردهای مشترک سیاسی و فرهنگی آثار کلامی امامیه در دوره ایلخانان

نویسندههدایت نادریان, ابوالفضل رضوی, محمد سپهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی