منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سعیده قره چاهی
واکاوی مفاهیم ظلم ستیزی و عدالت خواهی در نهضت شیعی سربداران خراسان
سعیده قره چاهی شمس الدین نجمی
PDF

عنوانواکاوی مفاهیم ظلم ستیزی و عدالت خواهی در نهضت شیعی سربداران خراسان

نویسندهسعیده قره چاهی, شمس الدین نجمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپاهواز

ناشردانشگاه شهید چمران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی مفهوم ظلم ستیزی در نضهت شیعی سربداران
سینا میرشاهی منصوره بکایی جوپاری سعیده قره چاهی
PDF

عنوانواکاوی مفهوم ظلم ستیزی در نضهت شیعی سربداران

نویسندهسینا میرشاهی, منصوره بکایی جوپاری, سعیده قره چاهی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی