منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حسین خسروی
علل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)
احمدرضا خضری حسین خسروی
PDF

عنوانعلل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)

نویسندهاحمدرضا خضری, حسین خسروی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی