منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عبدالقادر المغربی

عنوانالاسلام بین السنه و الشیعه (الاستاذین هاشم المدنی و محمد علی الزعبی )

نویسندهعبدالقادر المغربی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپسوریه

ناشرالمجمع اللغه العربیه بدمشق

تاریخ چاپ1371 هجری قمری

زبانعربی