منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدعلی بن محمد صادق آزاد کشمیری

عنواننجوم السماء فى تراجم العلماء( شرح حال علماى شيعه قرن‏هاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم هجرى قمرى)

نویسندهمحمدعلی بن محمد صادق آزاد کشمیری

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی

تاریخ چاپ1309 هجری قمری

زبانفارسی