منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
احمد بهشتی مهر
بررسی و نقد دیدگاه هاینس هالم در خصوص پیدایش شیعه و تشیّع
احمد بهشتی مهر سیده منا موسوی
PDF

عنوانبررسی و نقد دیدگاه هاینس هالم در خصوص پیدایش شیعه و تشیّع

نویسندهاحمد بهشتی مهر, سیده منا موسوی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی روش ها و ویژگی های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیمی
محمود تقی زاده داوری احمد بهشتی مهر
PDF

عنوانبررسی روش ها و ویژگی های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیمی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, احمد بهشتی مهر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی