منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدطاهر یعقوبی
657
362
PDF PDF
تفریح در سنت و سیرۀ امام صادق علیه السلام
حسین حسینیان مقدم محمدطاهر یعقوبی
PDF

عنوانتفریح در سنت و سیرۀ امام صادق علیه السلام

نویسندهحسین حسینیان مقدم, محمدطاهر یعقوبی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراهبرد شیعیان در مواجهه با نهادهای قدرت در دو قرن پایانی خلافت عباسی

نویسندهمحمدطاهر یعقوبی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی