منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محی الدین آقاداودی
797
410
PDF PDF

عنوانکتیبه های مدارس عصر صفویه به مثابه رسانه های نمادین هنر شیعی نمونه موردی: مسجد مدرسه چهارباغ اصفهان

نویسندهمحی الدین آقاداودی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کتیبه ها

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی