منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عبدالله متولی
نقش باورهای شیعی در معماری عصر صفوی
عبدالله متولی محمدحسن بیگی شبنم حسین آبادی فراهانی
PDF

عنواننقش باورهای شیعی در معماری عصر صفوی

نویسندهعبدالله متولی, محمدحسن بیگی, شبنم حسین آبادی فراهانی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی