منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
صمد سامانیان
بررسی تاثیرتفکرات شیعی درکاربست نقش اژدها در آثار هنری ایران
راضیه نایب زاده صمد سامانیان
PDF

عنوانبررسی تاثیرتفکرات شیعی درکاربست نقش اژدها در آثار هنری ایران

نویسندهراضیه نایب زاده, صمد سامانیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرهنر و معماری دانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی