منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حجت رحیمی
بررسی فراز و فرود تعاملات سیاسی شیعیان امامیه با حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان در ایران
فیض الله بوشاسب گوشه محمد دشتی حجت رحیمی
PDF

عنوانبررسی فراز و فرود تعاملات سیاسی شیعیان امامیه با حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان در ایران

نویسندهفیض الله بوشاسب گوشه, محمد دشتی, حجت رحیمی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی