منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عبدالحمید حکیم الاهی
جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر
ابوالحسن نواب عبدالحمید حکیم الاهی محمد حسن نادم
PDF

عنوانجستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر

نویسندهابوالحسن نواب, عبدالحمید حکیم الاهی, محمد حسن نادم

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی