منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
یونس غفاری پور
چرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت
محمدرضا بارانی یونس غفاری پور
PDF

عنوانچرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت

نویسندهمحمدرضا بارانی, یونس غفاری پور

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی