منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مهدی ذوافقاری
جایگاه فقهای شیعه در مناسبات دینی و اجتماعی ایران عصر صفویه
محمدمحسن حسن پور مهدی ذوافقاری
PDF

عنوانجایگاه فقهای شیعه در مناسبات دینی و اجتماعی ایران عصر صفویه

نویسندهمحمدمحسن حسن پور, مهدی ذوافقاری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی