منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مهرناز بهروزی
بررسی و تحلیل ابعاد سیاسی - اجتماعی جنبش شیعی علویان طبرستان (243-308ق) بر پایۀ نظریۀ کنش جمعی چارلز تیلی
محمد سپهری فاطمه روحی پرکوهی مهرناز بهروزی
PDF

عنوانبررسی و تحلیل ابعاد سیاسی - اجتماعی جنبش شیعی علویان طبرستان (243-308ق) بر پایۀ نظریۀ کنش جمعی چارلز تیلی

نویسندهمحمد سپهری, فاطمه روحی پرکوهی, مهرناز بهروزی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی