منبع   ۱۲ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۱
مهدی مهریزی
713
360
PDF PDF
کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی
مهدی مهریزی حامد حسین هاشمی
PDF

عنوانکارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی

نویسندهمهدی مهریزی, حامد حسین هاشمی

موضوعفقه/فقه/زنان

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

کتابشناسی نیایش های شیعه
رسول جعفریان مهدی مهریزی رضا باقریان موحد
PDF

عنوانکتابشناسی نیایش های شیعه

نویسندهرسول جعفریان, مهدی مهریزی, رضا باقریان موحد

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

اشعریان و تأسیس نخستین دولت شهر شیعه
مهدی مهریزی علی محمد حیدر سرلک
PDF

عنواناشعریان و تأسیس نخستین دولت شهر شیعه

نویسندهمهدی مهریزی, علی محمد حیدر سرلک

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب , رجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

پژوهشی درباره خطبه های جمعه و عیدین امام علی علیه السلام
مهدی مهریزی حجت ذبیحی فر
PDF

عنوانپژوهشی درباره خطبه های جمعه و عیدین امام علی علیه السلام

نویسندهمهدی مهریزی, حجت ذبیحی فر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشردانشکده علوم حدیث

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی