منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی راد
انگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه: نقد دیدگاه چلکوفسکی در مجموعه«shīʿism»
علی راد رضا قائمی
PDF

عنوانانگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه: نقد دیدگاه چلکوفسکی در مجموعه«shīʿism»

نویسندهعلی راد, رضا قائمی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی