منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
لطف الله جلالی
814
246
PDF PDF

عنوانآغاز غیبت امام دوازدهم (عج): حیرت شیعیان و نقش عالمان شیعه در رفع آن

نویسندهلطف الله جلالی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی