منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
هاشم آقاجری
عوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی (از 280 الی 444 ه.ق)
هاشم آقاجری صادق آیینه وند محمد حسن بیگی
PDF

عنوانعوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی (از 280 الی 444 ه.ق)

نویسندههاشم آقاجری, صادق آیینه وند, محمد حسن بیگی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 329 تا آخر آل بویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نگرشی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی شیعیان امامیه در دوره سلجوقیان
هاشم آقاجری هادی بیاتی
PDF

عنواننگرشی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی شیعیان امامیه در دوره سلجوقیان

نویسندههاشم آقاجری, هادی بیاتی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی
محمد کاظم رحمتی هاشم آقاجری حسین مفتخری صادق آیینه وند
PDF

عنوانتحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی

نویسندهمحمد کاظم رحمتی, هاشم آقاجری, حسین مفتخری, صادق آیینه وند

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

دو مورخ گمنام زیدی ایرانی: ابوالعباس حسنی و علی بن بلال آملی
محمد کاظم رحمتی هاشم آقاجری
PDF

عنواندو مورخ گمنام زیدی ایرانی: ابوالعباس حسنی و علی بن بلال آملی

نویسندهمحمد کاظم رحمتی, هاشم آقاجری

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شهید بهشتی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

حمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات بازنگری مفهوم پول هندی
هاشم آقاجری عباس هاشم زاده محمدیه
PDF

عنوانحمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات بازنگری مفهوم پول هندی

نویسندههاشم آقاجری, عباس هاشم زاده محمدیه

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/اوده

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام
هاشم آقاجری هادی استهری
PDF

عنواننگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام

نویسندههاشم آقاجری, هادی استهری

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی