منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
وحید صفری
410
190
PDF PDF
459
162
PDF PDF
1292
425
PDF PDF
1369
288
PDF PDF

عنواندو دستگی در شیعیان امام کاظم(ع) و پیدایش فرقه «واقفه»

نویسندهعلی بیوکارا

مترجموحید صفری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشکده علوم حدیث

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو دستگی در شیعیان امام کاظم (ع) و پیدایش فرقه «واقفه»

نویسندهعلی بیوکارا

مترجموحید صفری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع) , کلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپتهران

ناشردانشکده علوم حدیث

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی