منبع   ۵ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۱
عبدالمجید ناصری داوودی
1429
604
PDF PDF
1046
503
PDF PDF
1741
658
PDF PDF
1089
476
PDF PDF

عنوانمشاهیر تشیع در افغانستان (جلد 3)

نویسندهعبدالمجید ناصری داوودی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان , رجال/تراجم/منطقه ای

مکان چاپقم

ناشرمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمشاهیر تشیع در افغانستان (جلد 1)

نویسندهعبدالمجید ناصری داوودی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان , رجال/تراجم/منطقه ای

مکان چاپقم

ناشرمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتاریخ تشیع در افغانستان (از آغاز تا قرن هفتم)

نویسندهعبدالمجید ناصری داوودی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان

مکان چاپقم

ناشرمرکز جهانی علوم اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی