منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
یوسف مدن
736
353
PDF PDF
769
428
PDF PDF

عنوانالمدارس العلمیه فی البحرین (دراسه تاریخیه من القرن العاشر الهجری الی الثالث عشر)

نویسندهیوسف مدن

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

مکان چاپبحرین

تاریخ چاپ1437 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالعلماء و الاسر العلمیه فی قریه العکر جوانب مضیئه من التاریخ الثقافی للقری البحرانیه

نویسندهیوسف مدن

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی