منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
رضا برنجکار
حقیقت مصحف فاطمه علیها السلام و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن
رضا برنجکار محمدتقی شاکر اشتیجه
PDF

عنوانحقیقت مصحف فاطمه علیها السلام و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن

نویسندهرضا برنجکار, محمدتقی شاکر اشتیجه

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)

مکان چاپساوه

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تبیین معنای «ولی» در پرتو آیات ولایت
رضا برنجکار اصغر غلامی
PDF

عنوانتبیین معنای «ولی» در پرتو آیات ولایت

نویسندهرضا برنجکار, اصغر غلامی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

کتاب «الجامعه» و نقش آن در فرآیند تبیین آموزه های شیعی
رضا برنجکار محمدتقی شاکر
PDF

عنوانکتاب «الجامعه» و نقش آن در فرآیند تبیین آموزه های شیعی

نویسندهرضا برنجکار, محمدتقی شاکر

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی