منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
محمدتقی فخلعی
بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه
محمدتقی فخلعی سیدعلی جبارگلباغی ماسوله
PDF

عنوانبررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه

نویسندهمحمدتقی فخلعی, سیدعلی جبارگلباغی ماسوله

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه
محمدتقی فخلعی حسین صابری محمود توکلیان اکبری
PDF

عنوانمفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه

نویسندهمحمدتقی فخلعی, حسین صابری, محمود توکلیان اکبری

موضوعفقه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تاملی در مفهوم رفض و کفر رافضی
محمدتقی فخلعی حسین صابری محمود توکلیان اکبری
PDF

عنوانتاملی در مفهوم رفض و کفر رافضی

نویسندهمحمدتقی فخلعی, حسین صابری, محمود توکلیان اکبری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی