منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
جواد امام جمعه زاده
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران های اعتقادی سیاسی دوره (203 - 183 ق)
جواد امام جمعه زاده رضا محموداوغلی
PDF

عنوانواکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران های اعتقادی سیاسی دوره (203 - 183 ق)

نویسندهجواد امام جمعه زاده, رضا محموداوغلی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

اهل حق (یارسان)؛ مطالعه مردم شناسانه گروهی از شیعیان غالی استان کرمانشاه
جواد امام جمعه زاده سارا ویسی
PDF

عنواناهل حق (یارسان)؛ مطالعه مردم شناسانه گروهی از شیعیان غالی استان کرمانشاه

نویسندهجواد امام جمعه زاده, سارا ویسی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

روحانیت شیعه و مقایسه سه دهه نقش آن پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی
جواد امام جمعه زاده امیر مسعود شهرام نیا مجید نجات پور
PDF

عنوانروحانیت شیعه و مقایسه سه دهه نقش آن پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی

نویسندهجواد امام جمعه زاده, امیر مسعود شهرام نیا, مجید نجات پور

موضوعروحانیت و حکومت/مرجعیت , روحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی