منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۱
جلال درخشه
681
320
PDF PDF
326
141
PDF PDF
224
113
PDF PDF
266
128
PDF PDF
موضع امام رضا (ع) در قبال حرکت های سیاسی علویان در زمان عباسیان
جلال درخشه محمد مهدی حسینی فائق
PDF

عنوانموضع امام رضا (ع) در قبال حرکت های سیاسی علویان در زمان عباسیان

نویسندهجلال درخشه, محمد مهدی حسینی فائق

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

سعادت از دیدگاه امام علی (ع)؛ تحلیل ریشه «سعد» در نهج البلاغه
جلال درخشه سجاد شهباز قهفرخی
PDF

عنوانسعادت از دیدگاه امام علی (ع)؛ تحلیل ریشه «سعد» در نهج البلاغه

نویسندهجلال درخشه, سجاد شهباز قهفرخی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

انقلاب اسلامی ایران و تحول در حرکت شیعی عربستان سعودی
جلال درخشه محمد جمیری
PDF

عنوانانقلاب اسلامی ایران و تحول در حرکت شیعی عربستان سعودی

نویسندهجلال درخشه, محمد جمیری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی