منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
مهدی رستم نژاد
433
106
PDF PDF
1006
380
PDF PDF
775
268
PDF PDF
742
226
PDF PDF
452
126
PDF PDF
عاشورا (ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها)
مهدی رستم نژاد سعید داودی
PDF

عنوانعاشورا (ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها)

نویسندهمهدی رستم نژاد, سعید داودی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرانتشارات امام علی بن ابیطالب(ع)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

نوبت چاپپنجم

زبانفارسی

عنواننقش امام صادق(ع) در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

نویسندهمهدی رستم نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانریشه های حدیث «اثنی عشر خلیفه» در تورات و قرآن از منظر ابن شهرآشوب

نویسندهمهدی رستم نژاد

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپمازندران/ساری

ناشرشلفین

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی