منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
عزت الله مولایی نیا
632
243
PDF PDF
305
127
PDF PDF

عنوانبررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء» با رویکرد به تفاسیر شیعی

نویسندهعزت الله مولایی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

تأملی در اصول اخلاقی حکومت علوی
عزت الله مولایی نیا محمود رضا توکلی محمدی
PDF

عنوانتأملی در اصول اخلاقی حکومت علوی

نویسندهعزت الله مولایی نیا, محمود رضا توکلی محمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی آیه « الرجال قوامون علی النساء » با رویکرد به تفاسیر شیعی

نویسندهعزت الله مولایی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی