منبع   ۱۲ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۰
حسن حسین زاده شانه چی
280
127
PDF PDF
612
247
PDF PDF
453
260
PDF PDF
738
269
PDF PDF
1331
397
PDF PDF
339
176
PDF PDF
941
224
PDF PDF

عنوانتشیع در عصر سلجوقی ؛ تهدیدهای فرارو و عوامل تداوم

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع) , تاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

جستاری در نقش شیعیان بلخ در فرهنگ و تمدن اسلامی (تا پیش از یورش مغولان)
حسن حسین زاده شانه چی عبدالقادر کمالی سرپلی
PDF

عنوانجستاری در نقش شیعیان بلخ در فرهنگ و تمدن اسلامی (تا پیش از یورش مغولان)

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی, عبدالقادر کمالی سرپلی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان , جغرافیا/آسیا/آسیای میانه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسهم سفرنامه های اروپایی در معرفی تشیع ایرانیان در غرب

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه کتب سیره و مناقب امامان در عصر صفوی

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه , کتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتشیع در عصر غیبت صغری؛ تداوم و تحول

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع) , تاریخ/مبانی و کلیات/گسترش تشیع

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

فرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری
حسن حسین زاده شانه چی علمدار حسین شاه
PDF

عنوانفرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی, علمدار حسین شاه

موضوعکلام و فرق/فرق/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی