منبع   ۱۱ موضوع   ۱۳ دنبال کننده   ۰
حسن حسین زاده شانه چی
469
191
PDF PDF
294
201
PDF PDF
602
224
PDF PDF
861
267
PDF PDF
225
123
PDF PDF
649
158
PDF PDF

عنواناوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع) , تاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

جستاری در نقش شیعیان بلخ در فرهنگ و تمدن اسلامی (تا پیش از یورش مغولان)
حسن حسین زاده شانه چی عبدالقادر کمالی سرپلی
PDF

عنوانجستاری در نقش شیعیان بلخ در فرهنگ و تمدن اسلامی (تا پیش از یورش مغولان)

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی, عبدالقادر کمالی سرپلی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان , جغرافیا/آسیا/آسیای میانه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسهم سفرنامه های اروپایی در معرفی تشیع ایرانیان در غرب

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه کتب سیره و مناقب امامان در عصر صفوی

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه , کتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتشیع در عصر غیبت صغری؛ تداوم و تحول

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع) , تاریخ/مبانی و کلیات/گسترش تشیع

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

فرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری
حسن حسین زاده شانه چی علمدار حسین شاه
PDF

عنوانفرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی, علمدار حسین شاه

موضوعکلام و فرق/فرق/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی