منبع   ۸ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
محمدهادی گرامی
438
207
PDF PDF
395
187
PDF PDF
422
201
PDF PDF
1015
280
PDF PDF
771
304
PDF PDF

عنوانگزارش مطالعه میان رشته ای سنت سمات خوانی در تلمود بابلی و آئین های شیعی مبتنی بر نگره های تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

ناشرمطالعات قرآنی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر شناسایی جریانهای امامیه در عراق و ایران در سدۀ دوم و سوم هجری

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناهج البیان، تلاشی برای پایه گذاری مکتب تفسیری حوزه خراسان

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیه

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/توحید , کلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر شناسایی جریان های امامیه در عراق و ایران در سده دوم و سوم هجری

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

کهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن
کامران ایزدی مبارکه محمدهادی گرامی مصطفی فروتن تنها
PDF

عنوانکهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن

نویسندهکامران ایزدی مبارکه, محمدهادی گرامی, مصطفی فروتن تنها

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی(1): جايگاه اصطلاح «شيعه اصوليّه» در گفتمان كلامى عبد الجليل قزوينى رازى

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی