منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
امیربهرام عرب احمدی
416
265
PDF PDF
493
230
PDF PDF
428
235
PDF PDF
233
0
754
264
PDF PDF

عنوانشیعیان خوجه ی اثنی عشری الگویی موفق از اقلیت مذهبی پویا و منسجم

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/خوجه ها

مکان چاپقم

ناشرشیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی