منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
امیربهرام عرب احمدی
273
161
PDF PDF
345
160
PDF PDF
298
159
PDF PDF
163
0
661
219
PDF PDF

عنوانشیعیان خوجه ی اثنی عشری الگویی موفق از اقلیت مذهبی پویا و منسجم

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/خوجه ها

مکان چاپقم

ناشرشیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی